Görsel Destekli Dil Girdileri Olarak Reklamlar ve Çizgi Filmler Veritabanı: Gereklilik, Süreç ve Yönteme İlişkin Gözlemler

Pınar İbe Akcan, Umut Ufuk Demirhan
1.811 303

Öz


Çizgi filmler ve reklamların, dil dışı edinmeler ve öğrenmeler için olduğu kadar dilsel edinmeler ve öğrenmeler bağlamında da önemli yeri vardır. Dilbilim alanyazınında, çocukların dil edinim sürecinde aldıkları dilsel girdinin, özellikle son otuz yıldaki önemli bir bölümünü oluşturan görsel işitsel dil girdilerinden olan çizgi filmler ve reklamlardaki dil kullanımına ilişkin yeterli çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı, bu hedefle yapılmış daha geniş kapsamlı bir projenin,  veritabanı oluşturma süreçlerini (bu veritabanının oluşturulmasını güdüleyen nedenleri alanyazındaki çalışmalara dayalı olarak gerekçelendirerek, süreci genel hatlarıyla özetleyerek ve karşılaşılan sorunlara değinerek) betimlemek ve böylelikle ileride yürütülecek benzer çalışmalara yöntemsel açıdan katkı sağlamaktır.


Anahtar kelimeler


çizgi filmler, reklamlar, dil kullanımı, dil edinimi

Tam metin:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.18492/dad.06656

ISSN: 1300-8552 | Dergi doi:10.18492/dad